bibuła milanowska

jesteśmy blisko ludzi
Odkrywanie Ameryki w Milanówku

    Największą wartością wyborów samorządowych zwłaszcza w małych miejscowościach jest wzrost zainteresowania mieszkańców sprawami ich miasta i najbliższego otoczenia. Kandydaci do samorządów wsłuchują się w te głosy. Teoretycznie wszyscy są zgodni, że chcą, aby było lepiej. Proponuję skrótowe porównanie propozycji w programach wyborczych kandydatów do tego, co w mieście już zrobiono, co rozpoczęto, co już zaprojektowano do dalszych realizacji, a czego nie zrobiono i dlaczego. Może to być ściągawka dla mieszkańców Milanówka mniej zorientowanych w tym, co się dzieje w ich mieście.

Kompleksowa długofalowa koncepcja strategii rozwoju miasta

W Urzędzie Miasta zostało przygotowane w tym celu, przez powołany do tego odpowiedni Referat, najważniejsze opracowanie, tj. nowe Studiu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium uwzględnia wyniki warsztatów i konsultacji społecznych mieszkańców i dotyczy kierunków rozwoju w perspektywie krótkiej i długiej. Dopiero wykonane Studium umożliwia wykonanie innych Planów i Strategii.

Wizje miasta i jego charakter

Zawsze się różnią, zazwyczaj nawet wykluczają, dlatego trudno zarządzać takim miastem. Jednak większość mieszkańców ceni sobie tu spokój, zieleń i walory współczesnego „miasta ogrodu”, tzn. miasta z niezbędną, lecz minimalną infrastrukturą cywilizacyjną i z zachowaniem jego indywidualnego klimatu. Pełną różnorodność zapewniają nam miejscowości sąsiednie o różnym charakterze jak Podkowa Leśna, Brwinów, Grodzisk Mazowieckim.

Partycypacja mieszkańców w sprawach miasta

Praktyki konsultacji społecznych są wprowadzane od dawna i dość intensywnie, choć z różnym skutkiem. Najbardziej brakuje zainteresowania mieszkańców oraz spodziewanych rezultatów. Wszyscy dopiero się tego uczymy.

Inwestycje kolejowe PKP

Obecnie nie dotyczą budżetu miasta natomiast wymagają ciągłej kontroli ze strony miasta.

Inwestycje drogowe w mieście

Są najbardziej sporne, ponieważ nie można realizować ich szybko, dobrze, tanio i równocześnie, czego oczekiwaliby mieszkańcy. Realizację dróg opóźniają również braki w dokumentacji stanu istniejącego oraz Infrastruktura podziemna wymagająca wymiany. Przedstawiony przez miasto plan inwestycji drogowych w mieście ujawnił konieczność rozłożenia ich w czasie, co jest sprzeczne z pilnymi równoczesnymi potrzebami zbyt wielu mieszkańców.

Odwodnienie miasta

Wszelkie rozwiązania odwodnienia, kanalizacji oraz nawierzchni dróg powinny zatrzymywać wodę na miejscu w gruncie a nie odprowadzać ją. Służą temu nawierzchnie przepuszczalne, odpowiednie zbiorniki oraz instalacje itp. Zapobiega to podtopieniom, suszy, utracie cennej wody, aby jej koszty nie wzrastały.

Przestrzenie publiczne/zielone w mieście, rewitalizacja

Tereny publiczne były przedmiotem projektów studentów Architektury Krajobrazu SGGW, co dało obraz możliwości w formie przystępnej dla mieszkańców. Został również przeprowadzony konkurs architektoniczny pod patronatem SARP-u, a jego wyniki są podstawą do składania wniosków o dotacje unijne na ten cel oraz możliwość etapowej realizacji (nasadzenia, duża i mała architektura, meble miejskie, itp.) Przygotowane jest również dla miasta opracowanie dotyczące rewitalizacji różnych terenów miasta, w którym uczestniczyli mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych.

Wizerunek miasta

Z inicjatywy Rady Estetyki zostało zaprojektowane logo miasta a System Identyfikacji Wizualnej dla Milanówka, który jest podstawą do innych projektów zagospodarowania miasta,  czeka na zlecenie opracowania.

Ożywienie centrum miasta i handel lokalny

Przygotowanie koncepcji w formie Woonerf-u dla centrum wzdłuż fragmentu ul. Warszawskiej, dawnej Rynek, czeka na przedłużające się zakończenie remontów PKP oraz kolektora. Równocześnie miasto skutecznie zapobiega budowie lokalnie dużych sieciowych marketów, w tym OBI.

Targowisko miejskie

Targowisko wymaga modernizacji, ale takiej, która poprawiając warunki pracy sprzedawców zachowa charakter tradycyjnego targowiska ze straganami, oddzielnie zadaszonymi i uliczkami pod gołym niebem. Nikt nie chce budowy hali targowej wzorem Grodziska Mazowieckiego. Takie propozycje już były i nie zostały zaakceptowane przez mieszkańców.

Dom kultury

Na ten temat prowadzone były wielokrotnie konsultacje społeczne.   Równocześnie studenci Architektury Krajobrazu SGGW oraz studenci Wydz. Architektury P.W. wykonywali projekty semestralne dla domu kultury z jego lokalizacją na terenie nieczynnego Teatru Letniego i z zachowaniem kortów tenisowych.  Projekty są odpowiedzią na pytanie – czy można zbudować na tym terenie nowy dom kultury spełniający oczekiwania mieszkańców oraz aktualne standardy.Natomiast teren zabytkowych willi na Turczynku nie nadaje się na ten cel z powodu lokalizacji na uboczu miasta.

Ochrona zabytków

Dochody budżetu miasta nigdy nie są wystarczające na kompleksowe i odpowiednie zagospodarowanie obiektów zabytkowych, jedynie na ich częściowe zabezpieczenie. Od lat prowadzone są starania o pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych lub znalezienie partnerów lub nawet kupców dla „Walerii” i „Turczynka”, ale bezskutecznie.Natomiast ani miasto ani państwo nie mają przygotowanych skutecznych narzędzi ani środków na taką pomoc oprócz niewielkich dotacji dla milanowskich właścicieli zabytków.Natomiast właściciele willi Zosin zlokalizowanej w centrum miasta przy targu nie życzą sobie żadnej ingerencji w jej własność i mają do tego moralne podstawy, więc miasto nie może zając się jej remontem.

Basen

Ta inwestycja wymagała sprawdzenia różnych możliwości realizacji. W tym celu odbywały się konsultacje społeczne, warsztaty, wykonano projekty studenckie i amatorskie mieszkańców oraz profesjonalne projekty na zlecenie miasta, w tym za pieniądze z wygranego konkursu na wykorzystanie OZE i z budżetu miasta. W projektach architektonicznych sprawdzano potencjał terenu po byłym basenie dla różnych funkcji wraz z basenem (lodowisko, zielone tereny rekreacyjne itp.). Wykonano również Studium wykonalności dla 4 wariantów i poddano je kolejnym konsultacjom mieszkańców. Wyniki czekają na dalsze realizacje.

Miejsca dla dzieci i młodzieży

„Zielony dołek„ i charakter jego zagospodarowania są wynikiem konsultacji społecznych. Nikt nie chciał infrastruktury inwazyjnej w naturalny teren typu park linowy niszczący drzewa, basenu, zjeżdżalni ani toru saneczkowego. Jedynie brakuje tam stawu, który wysechł z powodu obniżania się poziomu wód, a warto by go przywrócić. Natomiast to miejsce nie miało przypominać ani placu zabaw w Grodzisku Mazowieckim. Ani w Błoniu. Jest inne. Dzięki temu mamy różnorodność do wyboru.Miejsce dla młodzieży nie powinno być wymyślane i projektowane przez dorosłych a tylko i ewentualnie urządzane przy ich wsparciu. W ten sposób powstał „Kurnik”, Rada Młodzieży, a przy udziale miasta został zaprojektowany skate park na terenie sportowego Turczynka. Natomiast obecny budynek Straży Miejskiej nie nadaje się na miejsce dla młodzieży. Powinien powrócić do swojej pierwotnej funkcji , czyli budynku dworcowego jako element przystanku PKP Milanówek.

Seniorzy

Właśnie został wdrożony w mieście obszerny program dla seniorów finansowany ze środków zewnętrznych. Są to kluby dla seniorów, bezpłatne zajęcia, wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego itp. Zajmuje się tym prężnie działający Ośrodek Pomocy Społecznej. Powstał również Rada Seniorów i działa od dawna U3W.

Rehabilitacja

Miejska Przychodnia Rehabilitacji mieszcząca się w budynku Straży Pożarnej musiała być zlikwidowana z powodu wstecznych nieprawidłowości prawnych, więc miasto dofinansowało rehabilitację w Biovenie. Natomiast strażacy nie zgadzają się na udostepnienie pomieszczeń po Przychodni rehabilitacji dla Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację programu dla seniorów, pomimo że OSP należy do miasta.

Ochrona środowiska

Nie ma na to gotowych programów, bo wiele zależy od świadomości i poglądów ich twórców wraz z mieszkańcami. Istniejący Gminny Program ochrony środowiska wkrótce wymaga aktualizacji.  Ale jak się okazuje ważniejsze od zapisów w programie jest opracowanie sposobów jego realizacji i determinacja wszystkich jego wykonawców.

Komunikacja

Trasy rowerowe przewidywane są od dawna, również w ramach Trójmiasta Ogrodów, ale nie zawsze dobrze wykonywane.Gotowy jest projekt kontrpasów dla rowerów na niektórych ulicach jednokierunkowych w mieście. Czeka na akceptacje mieszkańców i radnych i na realizację przez miasto.  Rondo na skrzyżowaniu Smoleńskiego i Kościelnej zostało odrzucone głównie przez mieszkańców z powodu konieczności wycinki starodrzewu, który zmniejsza zanieczyszczenie powietrza na skrzyżowaniu.

Urbanizacja

Nadmierna zabudowa obrzeży miasta to wynik skandalicznych decyzji radnych, którzy głosowali za wprowadzeniem tam cząstkowych planów zagospodarowania przestrzennego. Były one nieprawidłowym działaniem planistycznym, spełniającym tylko interes właścicieli gruntów.  Na obrzeżach ”miasta ogrodu” powstały „suburbia” za przyzwoleniem mieszkańców.Obecnie mamy uchwaloną nową Ustawę umożliwiająca radnym decydowanie o przekwalifikowaniu różnych terenów pod zabudowę wielorodzinną.To wielka odpowiedzialność dla nowych radnych. Niezbędna jest też odpowiednia wiedza.

Wody termalne

Robione przed laty analizy wykorzystania wód termalnych na naszym terenie wykazały, że ich eksploatacja jest nieopłacalna dla miasta.

Turystyka

Mieszkańcy wielokrotnie wypowiadali się, że nie chcą w Milanówku rozwoju turystyki, która wykraczałaby poza funkcje kameralnej miejscowości letniskowej i weekendowej.

 

Krystyna Słowik

architekt, 
od lat działa społecznie w różnych lokalnych stowarzyszeniach i zespołach doradczych w mieście,
uczestniczy w komisjach Rady Miasta jako doradca w swojej specjalności.